(کتمان) tardid

۱۳۸٢/۸/٢٧

و تاييدی دوباره...
لحظه غم و بی نيازی جسم
شايد تکراری بود
ليک آزمونی دوباره برای من
و تاييدی دوباره برای تو
که يگانه ای
وقتی آن لحظه فقط
محو تو بودم.

محو همان تجسم هميشگی
وگرنه فاصله حرف ساده ای نبود.

همان تجسم هميشگی
همان جايگاه کمی آزار دهنده
کمی بالاتر از من
ساده و‌‌ساکت و سلامت...
M e h d i
 
۱۳۸٢/۸/۱٠

 

M e h d i
 
۱۳۸٢/۸/۱٠

 

M e h d i
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ