(کتمان) tardid

زن :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
بوم شلوغ :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
بالغ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
کاف مثل کارما :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
پیرمرد، آرامتر :: ۱۳٩۱/٧/۸
راز تازگی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
اسم نباید داشته باشه! :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
و نشانه ها... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
به نزار قبانی؛ پوشیده در ساتن سپید :: ۱۳۸٩/۸/٩
تقویم کافکایی :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
در کومیان درخت ها را قطع می کنند :: ۱۳۸٩/٦/۱
اما یکی کرخ تر است :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
تایید ساده ی انکار... :: ۱۳۸٩/٤/٦
نشسته عریان روبرو :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
این سمت نیایش :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
پیرمرد، آرام... :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
ستاره چرخشت شمالی :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
ترجمه بهشت به لحظه رویا-رفتن :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
سه گانه ی پاییز :: ۱۳۸۸/٧/۸
توازن :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
زلال زهری مهرنوشیدم... :: ۱۳۸٧/٧/۸
سفید، چون سفید خواستی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
وحی... . :: ۱۳۸٦/٦/٢٢
دستهايم سيب سيبی... . :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
عزم :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
توهم واقعی :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
تنفس اشک :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
خوش به حال باد :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
ناگزير سعادت ۲۵ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
گنبد :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
پايان و آغاز بهانه :: ۱۳۸٤/٦/۱
از ته ثانيه های ۸۳ تا تنفس ۸۴ (به روز) :: ۱۳۸٤/٢/۱۳
ته ثانيه های ۲۳ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
فرم... ! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
از تا همين ديروز :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
قديس علی :: ۱۳۸۳/۸/۱٤
اتمسفر استفراغ :: ۱۳۸۳/٧/٢۱
sonnat shekanı :: ۱۳۸۳/٥/٢٥
ارديبهشت :: ۱۳۸۳/٢/۱٧
تاوان :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
شکسپير :: ۱۳۸٢/٩/٢۳
همه برگها... :: ۱۳۸٢/٩/٢۳
جاده زرد... :: ۱۳۸٢/٩/٤
و تاييدی دوباره... :: ۱۳۸٢/۸/٢٧
۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
۱۳۸٢/٧/٢۱ :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
رويای آب... :: ۱۳۸٢/٦/٢۳
خانه های دراز... :: ۱۳۸٢/٦/۱٠
ترانه های خانه ما... :: ۱۳۸٢/٦/۱٠
پس از سکوت... :: ۱۳۸٢/٥/٤
بايد... :: ۱۳۸٢/٥/٤

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ