(کتمان) tardid

۱۳۸٢/٥/٤

بايد...

تمام شب رو به اين فکر ميکردم
که هنوز هم براي تمرکز بيشتر بايد قيد بزنم
هرچند جهان بيني ام فقط همين دور و بر رو ميبينه
ولي هيچگاه نتونستم در اکنون غوطه بزنم
فقط پنجشنبه شبهام رو با دوستام تقسيم کردم و جمعه ها هم دادم به خودم
ولي امشب حس کردم
اينهم زياده
نميدونم شايد دارم اشتباه ميکنم
ولي وقتي که من بايد...
پس بايد.
شايد...

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ