(کتمان) tardid

۱۳۸٢/٦/۱٠

خانه های دراز...

فقط خانه ماست که دراز نشده.
اينجا همه خانه هايشان را دراز کرده اند.
و حياط ما را نيمه جان
هر چند براي مادر و منو
کشته اند
و حياط ما محکوم است به مرگ چون
خانه ما دراز نشده.
M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ