(کتمان) tardid

۱۳۸٩/۱/۱٥

ستاره چرخشت شمالی

تعیین می کردند قداست روزها را؛
سلولهای حافظه تو،
نه ستاره ها...،

سرجایشان نبودند؛
نه ستاره ها،
سلولهای حافظه تو... ~

١٢ فروردین ماه ٨٩_اهواز

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ