(کتمان) tardid

شعر بیان کتمان است... ّ

آبان 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
2 پست