بوم شلوغ

کل دنیا؛ خواب پروانه ایست-
که پیش از بیدار شدن؛
تو را هم دیده؛
که سفر کردی... ~

آبان ماه 92 - تهران

/ 3 نظر / 31 بازدید

زیبا

معلم

زیاد سر به سر این خیابان نگذارید خسته است و تلخ و روزگار بدی را پشت سر گذاشته این خیابان خودش را به حد کافی گناهکار می داند از دستش نمی آید "کوچ " کند و متاسفانه عوض کردن اسمش هیچ چیز را عوض نمی کند. زیاد سر به سر این خیابان نگذارید.

آدرست از 8 سال پیش تو ذهنم مونده بود که امروز اومدم بالاخره خوبه که هنوز می نویسی