پیرمرد، آرامتر

گفت: همه چیز از ابتدا مشخص است؛
از بوسه اول... ~

مهرماه91-تهران

/ 4 نظر / 24 بازدید
عرفان

عالی

بابا حسین

و ما همچنان دوره میکنیم شب را روز را

بابا حسین

و ما همچنان دوره میکنیم شب را روز را