زن

با هیجان حرف میزد و
مرد
با تظاهر به گوش دادن به خود میگفت:
همین که عجیب ترین چشمهای دنیا روبرومه... ~

اردیبهشت ماه 93-تهران

/ 0 نظر / 26 بازدید